نگاشت شبکه ادراکی بانک خاورمیانه با استفاده از نقشه مفهومی برند


در حال بارگذاری
۱۶ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
867 کیلوبایت
20 صفحه
۷,۰۰۰ تومان
خرید

تحقیق نگاشت شبکه ادراکی بانک خاورمیانه با استفاده از نقشه مفهومی برند یک مقاله ۲۰ صفحه ای با فرمت word, doc, docx, pdf آماده خرید و دانلود است. توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

مقدمه:

امروزه افزایش رقابت در دنیای کسب وکار باعـث شـده اسـت کـه شـرکت هـا بـه دنبـال استراتژی های جدیدتر و مؤثرتری برای موفقیت در بازار باشند، برخی از اسـتراتژی هـای امروزی اشاره به تمرکز بر بازارهای جدید، محصولات جدید و یا تمرکز هم زمان بر بازار و محصولات جدید دارند، توسعه برند یکی از استراتژی های پرمخاطب در کسـب وکارهـای امروزی می باشد (٢٠١٨ ,von Wallpach &Vallaster ). در این استراتژی برندهای جدیدی وارد بازار شده تا در بازارهایی که کمتر موردتوجـه قرارگرفتـه انـد رقابـت کننـد، در ایـن راستا طی سال های گذشته شاهد حضور بانکهایی با حـوزه کـاری تخصصـی در سـطح جامعه بوده ایم ، برای مثال بانکهای خاورمیانه ، کارآفرین ، توسعه صادرات و … هرکدام بـا هدفی خاص و جامعه هدفی خاص در صنعت بانکداری حاضرشده اند و بـرای چنـد سـال فعالیت داشته اند، بانکهای جدید طی سال های متمادی تلاش کرده اند، که برند خـود را قدرتمندتر کنند اما برای سنجش موفقیت برند نیازمند تحقیقات بازاریابی هستند. برند تجاری به عنوان یکی از مهم ترین دارایی هایی هر کسب وکار شناخته مـی شـود و شرکت ها با استفاده از بهبود آمیخته بازاریـابی ، تبلیغـات ، اسـتراتژی پـردازی بازاریـابی و تحقیقات بازاریابی همواره درصدد تقویت برند خود هستند. یکی از راه های تقویـت برنـد استفاده از تحقیقات بازاریابی با رویکرد برندسازی می باشد که در این رویکرد با اسـتفاده از تحقیقات بازاریابی شرکت ها مـی تواننـد شـاخص هـای مهمـی عملکـرد برنـد خـود را بسنجند. مهم ترین شاخص هایی که با استفاده از تحقیقات می توان آن ها را استخراج کرد شامل ارزش ویژه برند، هویت برند، تصویر برنـد و نقـاط قـوت و ضـعف برنـد از دیـدگاه مخاطبــان مــی باشــد (٢٠١٨ ,hlbacherMu &Wider, von Wallpach, )؛ در واقــع ، شاخص هایی مانند تصویر ذهنی برنـد میـزان موفقیـت برنـد در جایگـاه یـابی را از دیـد مخاطبان نشان می دهد. برای سنجش شاخص های قدرتمندی برنـد، روش هـای کمـی و کیفی متعددی وجود دارد؛ یکی از بهترین روش های کیفی در این زمینه نقشه مفهـومی برند است . نقشـه مفهـومی برنـد یـک روش کیفـی عمیـق اسـت کـه بـا اسـتفاده از آن تداعی های ذهنی مخاطب در مورد برند، جنس تداعی ها (مثبت و منفی ) و شـدت آن هـا سنجیده می شود؛ به عبارت دیگر، خروجی این روش نشان می دهـد کـه عمـده مخاطبـان برند شرکت را با چه ویژگی هایی می شناسند، کدام یک از این ویژگی ها مطابق بـا هویـت … ادامه مطلب در متن اصلی پس از خرید مقاله قابل مشاهده خواهد بود.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود تحقیق نگاشت شبکه ادراکی بانک خاورمیانه با استفاده از نقشه مفهومی برند با پشتیبانی #کولداکس تماس کنید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.