هویت حرفه ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه تبریز: مطالعه پدیدار شناختی


در حال بارگذاری
۲۶ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
638 کیلوبایت
24 صفحه
1490 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

دانلود مقاله با عنوان هویت حرفه ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه تبریز: مطالعه پدیدار شناختی. این تحقیق در ۲۴ صفحه با فرمت word و pdf برای خرید آماده است. قبل از خرید مقررات را مطالعه نمایید.

 چکیده مقاله

پژوهش حاضر، به مطالعه هویت حرفه ای از منظر تجارب مشترک بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه تبریز پرداخته است . در این پژوهش از روش تحقیق ک یفی   و از نوع پدیدارشناسی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه تبریز هستند که با رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی آشنایی دارند. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند، مصاحبه های نیمه سازمان یافته با ٢١ نفر از دانشجویان این رشته انجام شد و جهت اطمینان از اعتبار، دقت و صحت دادهها ضمن بررسی و تائید سوالات مصاحبه توسط اساتید صاحب نظر از روش مطالعه مکرر، مقایسه مستمر دادهها، خلاصه سازی و دسته !بندی اطلاعات استفاده شد. دادهها با استفاده از روش پیشنهادی اسمیت تجزیه و تحلیل شدند. پنج مضمون اصلی از یافته ها شامل نقش رشته ، علل گرایش به رشته ، ماهیت رشته ، محدودیت های رشته ، ارتقاء جایگاه این رشته به دست آمد که هرکدام نیز دارای چندین مضمون فرعی می باشند. یافته !ها نشان داد که از طریق معرفی رشته ، ارتقاء جایگاه آن، فراهم کردن منابع لازم و تخصصی تر و هم !چنین مشخص شدن حدود و ثغور رشته می توان گامهای مفیدی در کسب هویت حرفه ای دانشجویان آموزش و بهسازی منابع انسانی در مقطع تحصیلات تکمیلی برداشت.

واژههای کلیدی: آموزش و بهسازی منابع انسانی ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، هویت حرفه ای ، مطالعه پدیدارشناختی

توجه: در صورتی که به دنبال مقاله با عنوان یا محوریت خاصی می گردید ما دو راهکار داریم! ابتدا در سایت جستجو کنید شاید بین هزاران تحقیق منتشر شده در سایت کولداکس (cooldocx) مقاله مورد نظر شما یافت شد. سپس، اگر موفق به یافتن تحقیق خود نشدید بر روی سفارش آنلاین کلیک کنید و درخواست خود را مطرح کنید تا به شما کمک کنیم.

مقدمه مقاله هویت حرفه ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه تبریز: مطالعه پدیدار شناختی

برای دانشجویان آغاز رسمی هویت حرفه ای، همزمان با آغاز مطالعات از طریق آموزشهای علمی و نظری در حوزه رشته تحصیلی ایجاد میشود. به زعم ایگین افراد این توانایی را دارند که جنبه هایی از هویت خود را تحت تاثیر آموزش، افزایش دانش و با تاثیرپذیری از سازمانهای اجتماعی و شغلی خود تغییر دهند(١). هویت دانشجویی را نیز میتوان یکی از مؤلفه های هویت حرفه ای به شمار آورد، زیرا دوران تحصیل فرد در مدرسه و دانشگاه را بخشی از فرایند شکل گیری هویت حرفه ای شخص در نظر گرفته اند(٢). هویت حرفه ای از طریق روند تکاملی بوده و این امر خود حرفه ای فرد را تشکیل می دهد. کسب هویت حرفه ای امری مستمر و پویا است . در طول زمان و در پاسخ به فعل و انفعال بین عوامل داخلی و خارجی ساخته میشود. به عنوان مثال عوامل داخلی مانند: احساسات و انگیزه و عوامل خارجی مانند: شرایط محیطی و جامعه در زمینه های کار، تعامل با همسالان و تجارب حاصل از این تعاملات. فعل و انفعال بین این عوامل میتواند هویت حرفه ای را بسازد و حفظ کند، یا میتواند شکل گیری هویت حرفه ای را تسهیل کند. هم چنین توسعه هویت حرفه ای با موقعیت فرد در جامعه در ارتباط است ؛ از این رو جنس ، پایگاه اجتماعی و اقتصادی، حمایت های خانواده و محیط فرد در شکل گیری هویت حرفه ای فرد مؤثرند. شکل گیری موفقیت آمیز هویت حرفه ای فرد نیازمند دادن فرصت برای دانشجویان جهت کسب تجربه میباشد(٣). عوامل برسازنده هویت حرفه ای دانشجویان را باید در متن زندگی آنها جست و جو کرد. در ارزیابی هویت حرفه ای دانشجو  باید دید که آگاهی و تحلیل فرد از خودش به عنوان یک دانشجو چیست و چه درکی از عضویت در یک دانشگاه دارد(۴). بنابراین دانشجو در بازاندیشی که در ارتباط با دانشگاه خود (به عنوان نهادی مدرن با آموزشهای مدرن و نهادی سنتی، فرهنگی و اجتماعی که فرد در درون آن رشد یافته و هنوز با آنها در ارتباط است ) دارد، هویت خویش را میسازد. در واقع هویت دانشجویان در محیط دانشجویی و آنچه زندگی دانشجویی را میسازد، شکل میگیرد(۵). بنابراین تشکیل هویت حرفه ای یک فرایند پویاست که از زمان آموزش شروع شده و در تمام دوره زندگی حرفه ای یک فرد ادامه مییابد(۶). هویت حرفه ای هم چنین با نقش – های حرفه ای ارتباط دارد که یک فرد در حرفه خود میتواند به عهده بگیرد(٧). این هویت دربردارنده تجربیات و احساس آنها از شغل خودشان است (٨). عدهای نیز هویت حرفه ای را تصویری که دیگران از شغل آن فرد دارند، تعریف میکنند(٩). لذا در تعریف عملیاتی هویت حرفه ای گفته میشود فردی دارای هویت حرفه ای ست که در مرحله نخست بتواند به وظایف و مسولیت هایی که بر عهده اوست عمل کند (١٠). هویت حرفه ای ناظر به تلاش افراد برای برقراری ارتباط افراد با حرفه خود است (١١). هویت حرفه ای یک فرایند و ساخت پیچیدهای است که در شکل گیری آن حوزه های علمی مختلفی از قبیل روانشناسی، جامعه شناسی، انسانشناسی، زبانشناسی، علوم سیاسی، تعلیم و تربیت ، مطالعات خانواده و علوم سلامت نقش اساسی را ایفا می کنند(١٢). هالیر و کاسکون پیرا١ مطالعات هویت حرفه ای را در جهت دهی به بینش فرد نسبت به حرفه خود، ماهیت حرفه خود، چالشهای حرفه خود و پیچیدگی های حرفه خود تاثیرگذار میدانند(١٣). برودهت ٢ در تبیین هویت حرفه ای به نقش این هویت در پیشرفت حرفه ای فعلی و آینده فرد اشاره دارد. از دیدگاه ایشان نوع ارتباط فرد با حرفه خود و پذیرش یا عدم پذیرش آن و انطباق فرد با آن حرفه در پیشرفت حرفه ای فرد تاثیر گذار است (١۴). فراهر و گابریل ٣ در تبیین نظریه هویت حرفه ای به این امر اشاره دارند که هویت حرفه ای به هویت سازمانی و اجتماعی فرد منجر میشود. مطالعه و بررسی هویت حرفه ای و نحوه شکل گیری این هویت ، عوامل تاثیر گذار بر این فرایند از جمله مسائلی است که ذهن پژوهشگران را در باب هویت حرفه ای به خود مشغول کرده است (١۵). نظریه های ارائه شده در باب هویت حرفه ای عمدتا بر ٢ نوع تقسیم میشوند:

الف : نظریه هائی که عمدتا بر عوامل شکل دهنده هویت حرفه ای تاکید دارند. از دیدگاه این گروه از نظریه پردازان، پایگاه اجتماعی و اقتصادی فرد، عوامل انگیزشی شغل ، جنسیت ، محیط پیرامونی فرد و غنا و عدم غنای آن، ساختار سیاسی و اجتماعی و نظام ارزش گذاری آن جامعه و حمایت های ادراک شده از جمله عوامل شکل دهنده هویت حرفه ای است . کروگر و مارسیا۴(٢٠١١) شکل گیری هویت حرفه ای را متاثر از عمکرد شغلی و موفقیت شغلی میداند که این عامل موفقیت در حرفه و شغل نگرش مثبتی را در فرد ایجاد میکند. از دیدگاه ایشان هرچقدر حمایت اجتماعی از یک حرفه ای بهتر باشد فرد تصور مثبتی نسبت به حرفه خود و هویت آن کسب میکند(١۶). از دیدگاه وایلس ۵(٢٠١٣) افراد برخوردار از تجربیات غنی محیطی در شکل گیری هویت حرفه ای فرایندی عمل می کنند و نتیجه مدار نیستند. سابقه فعالیت فرد در آن حرفه و تجربیات پیشین فرد در آن زمینه در توسعه هویت حرفه ای فرد نقش اساسی ایفا میکند. از دیدگاه آنها افراد دنباله رو حرفه والدینی در حل مسائل و مشکلات آن حرفه کارآمدتر هستند(١٧). کاریناس و همکاران ۶(٢٠١٢) بر نقش عوامل انگیزشی شغل و حرفه در شکل گیری هویت حرفه ای تاکید دارند. از دیدگاه ایشان رضایت شغلی و خودکارآمدی شغلی نقش فعالی را در هویت حرفه ای ایفا می کند(١٨). از دیدگاه جانسون  و همکاران ٧ هویت حرفه ای یک فرایند روان شناختی است و محصول پیامد منطقی رشد مفهوم خود فرد است که از زمان قبل از حرفه فرد، حین خدمت در حرفه و حتی بعد از فعالیت در حرفه فرد در حال شکل گیری است (١٩). از … ادامه مطلب در فایل اصلی پس از خرید در دسترس است.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود تحقیق مقاله هویت حرفه ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه تبریز: مطالعه پدیدار شناختی با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

برچسب ها: مقاله آموزش و بهسازی منابع انسانی ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، هویت حرفه ای ، تحقیق مطالعه پدیدارشناختی

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.