مقاله واکاوی عوامل فردی موثر در انتقال یادگیری کارکنان شهرداری تهران


در حال بارگذاری
۲۹ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
875 کیلوبایت
24 صفحه
1557 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

دانلود تحقیق واکاوی عوامل فردی موثر در انتقال یادگیری کارکنان در ۲۴ صفحه با فرمت word و pdf چکیده مقاله: هدف این مطالعه، شناسایی و بررسی عوامل فردی مؤثر در انتقال یادگیری به محیطکار برای بهبود عملکرد و توسعه شایستگی‌های مرتبط با حوزه‌ی شغلی می‌باشد. روش پژوهش پیمایشی و جامعه‌ی آماری کلیه کارکنان حوزه حمل و نقل و ترافیک استان تهران به تعداد ٩١٠ نفر می‌باشد. نمونه آماری به شیوه‌ی نمونه گیری خوشه ای تک مرحل‌های از طریق فرمول کوکران و به تعداد ٢٧٠ نفر) کارکنانی که حداقل ۶ ماه و حداکثر یکسال از گذراندن دوره‌های آموزشی آنها گذشته (، انتخاب شدند. گردآوری دادهها به صورت مطالعات کتابخانه ای و تحقیق میدانی از طریق پرسشنامه محقق ساخته با تائید روایی محتوا توسط چند تن از محققان علوم تربیتی و مدیریت و پایایی ابزار با ضریب آلفای کرونباخ) ٠. ٧٧ (بدست آمد. به منظور شناسایی عوامل فردی از تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تاییدی و برای تعیین مناسبترین عامل‌ها از چرخش واریماکس استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد: مؤلفه‌های خود کارآمدی، انتظارات از نتایج عملکرد، توانایی شناختی، نگرش شغلی، جهتگیری، تعهد سازمانی، آمادگی یادگیرنده، ویژگیهای شخصیتی، منبع کنترل، احساس مثبت، خودآگاهی، ویژگیهای جمعیت شناختی، دریافت از منابع یادگیری، گشودگی تجربه، انگیزش انتقال، سودمندی و ارزش ادراک شده و هدف محوری غیر از مولفه های مقاومت در برابر تغییر و سطح انگیزش، از عوامل فردی مؤثر بر انتقال یادگیری می باشند. براساس نتایج به دست آمده از آزمون فریدمن نیز عامل»تعهد سازمانی« با میانگین ١٢/٧۶ بیشترین تأثیر و عامل»سطح انگیزش« با میانگین ۴/۵٨ کمترین تأثیر را بر انتقال یادگیری داشته است.

واژه های کلیدی: آموزش، انتقال یادگیری، یادگیری، عوامل فردی،  محیط کار.

توجه: در صورتی که به دنبال مقاله با عنوان یا محوریت خاصی می گردید ما دو راهکار داریم! ابتدا در سایت جستجو کنید شاید بین هزاران تحقیق منتشر شده در سایت کولداکس (cooldocx) مقاله مورد نظر شما یافت شد. سپس، اگر موفق به یافتن تحقیق خود نشدید بر روی سفارش آنلاین کلیک کنید و درخواست خود را مطرح کنید تا به شما کمک کنیم.

مقدمه مقاله

آموزش و توسعه، مولفه های جدائیناپذیر رشد و توسعه هر سازمانی میباشند (١) آموزش به دنبال تغییر هدفمند رفتارهای شغلی در سه سطح: دانش، نگرش و مهارت است و بهترین نتیجهای که از آموزش میتوان بدستآورد، افزایش توانایی هاست. آموزش زمانی ارزشمند است که توانایی فرد به بهبود عملکرد (استفاده از مهارتهای جدید در موقعیتهای مهم( او منجر شود (٢) هدف اصلی و قابل تامل آموزش آن است که تجربیات یادگیری که کاربردی بیشتر از شرایط خاص یادگیری اولیه دارند را فراهم نماید (٣) متعاقبا، سازمانها به درک بازگشت مثبت سرمایهگذاریهای انجام شده در آموزش و داشتن منافع پایداری ١ که درآموزش اتفاق میافتد، گرایش دارند (۴) زیرا هدف هرگونه مداخله یادگیری، آمادهسازی کارکنان به منظور بهبود نگرش، مهارت و دانش آنان میباشد تا آنها را قادر به انجام بهینه وظایف و کنترل چالشهای شغلی نماید. این امر به جنبه مهمی از آموزش و یادگیری اشاره دارد که از آن با عنوان” انتقال یادگیری ٢ ” یاد میشود (۵) یامنل و همکاران ٣(٢٠٠١( عنوان کردند: ” اگر معتقدیم که آموزش حقیقتا در عملکرد سازمانها تفاوت ایجاد مینماید، میبایست درک کنیم که چگونه انتقال یادگیری ۴ را در سازمانها  پشتیبانی کنیم” (۶) اگرچه هدف اصلی آموزشهای سازمانی، انتقال یادگیری به محیطکار است، اما پژوهشگران بسیاری تأکید کردهاند که در عمل، انتقال یادگیری چندانی صورت نگرفتهاست و سازمان ها نتوانستهاند چندان به نتایج مورد انتظار خود دست یابند (٧) برآورد دقیق موجود از تغییر مسئله انتقال بواسطه گورگنسون ۵ (١٩٨٢) تخمین ١٠% از نتایج آموزشی در تغییر رفتار، تا دادههای زمینهیابی ساکس (٢٠٠٢) از شکست حدود ۴٠% از فراگیران در انتقال سریع بعد از آموزش و ٧٠% با شک و تردید در انتقال یادگیری یکسال پس از برنامه و نهایتا تنها ۵٠% از سرمایه گذاری آموزشی اثربخش در بهبود فردی و سازمانی را ارائه داد (٨)  از این جهت، موضوع انتقال یادگیری به عنوان بزرگترین نگرانی پژوهشگران آموزشی است و به رغم تلشهای محققان، نگرانی رو به افزایشی در” مسئله انتقال ٧ ” وجود دارد که بیشتر از یک عملکرد “یادگیری بکر٨ ” در برنامه آموزشی میباشد (٩) بررسی پیشینٔە تحقیقات انجام گرفته در زمینهی انتقال یادگیری نشان … ادامه مطلب در فایل اصلی.

در صورت بروز مشکل در خرید و دانلود مقاله واکاوی عوامل فردی موثر در انتقال یادگیری کارکنان به اطلاع ما برسانید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.