واکاوی وضعیت موجود ارزشیابی آموزشی در بانک های خصوصی کشور


در حال بارگذاری
۲۶ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
774 کیلوبایت
26 صفحه
1567 بازدید
۷,۰۰۰ تومان
خرید

دانلود مقاله با عنوان واکاوی وضعیت موجود ارزشیابی آموزشی در بانک های خصوصی کشور (یک پژوهش کیفی). این تحقیق در ۲۶ صفحه با فرمت word و pdf برای خرید آماده است. قبل از خرید مقررات را مطالعه نمایید.

چکیده مقاله

هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت موجود ارزشیابی آموزشی و شناسایی چالش های پیش روی آن در بانک های خصوصی کشور بود. پژوهش حاضر از نوع پژوهش توصیفی-کاربردی بوده و به روش کیفی انجام پذیرفته است . در همین راستا، مشارکت کنندگان پژوهش حاضر را  کلیه ی کارشناسان و متخصصان شاغل در ادارات آموزش بانک های خصوصی تشکیل میدادند و نمونه گیری به صورت غیراحتمالی و با روش ملاک محور انجام شد. به منظور گردآوری دادههای پژوهش از مصاحبه ی نیمه ساختاریافته استفاده شد. همچنین ، به منظور تجزیه و تحلیل دادههای کیفی از تحلیل محتوای پیشنهادی گرانهیم و لاندمن استفاده شد. برای تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد دادههای گردآوری شده، از راهبردهای ارائه شده توسط کرسول و پوث استفاده شد. یافته ها نشان داد که به ازای هر ١٠٠٠ نفر ٢/۶ نفر در ادارات آموزش سازمانهای مورد مطالعه مشغول هستند. همچنین ٧٨ درصد از کارکنان واحد آموزش در سازمانهای مورد مطالعه تحصیلات دانشگاهی غیرمرتبط با حیطه شغلی خود دارند. یافته ی دیگر این بود که همه ی بانک های خصوصی از الگوی کرک پاتریک برای ارزشیابی دورههای آموزشی خود استفاده میکنند، و فقط سه مورد از سازمانها از الگوهای دیگر نیز جهت ارزشیابی دورههای آموزشی خود استفاده کردهاند، و در نهایت چالش های پیش روی سازمانها در زمینه ارزشیابی آموزشی در ١٣ مقوله طبقه بندی شدند.

واژههای کلیدی: آموزش، ارزشیابی آموزشی، الگوی ارزشیابی آموزشی، وضعیت موجود، بانک های خصوصی

توجه: در صورتی که به دنبال مقاله با عنوان یا محوریت خاصی می گردید ما دو راهکار داریم! ابتدا در سایت جستجو کنید شاید بین هزاران تحقیق منتشر شده در سایت کولداکس (cooldocx) مقاله مورد نظر شما یافت شد. سپس، اگر موفق به یافتن تحقیق خود نشدید بر روی سفارش آنلاین کلیک کنید و درخواست خود را مطرح کنید تا به شما کمک کنیم.

مقدمه مقاله

امروزه نقش تأثیرگذار منابع انسانی در فرایند عملیات سازمانها، بر هیچ کس پوشیده نیست . به عبارت دیگر، استفاده از سرمایه گذاریها و دست یافتن به اهداف و برنامههای پیش بینی شده، بستگی کامل به منابع انسانی حرفه ای، بهرهور و متعهد دارد که نسبت به اهداف و مأموریت های سازمان، شناخت کامل داشته باشد و با بهرهگیری از نظام جامع آموزشی به طور مستمر با دریافت آموزشهای مورد نیاز ضمن افزایش دانش علمی، بر مهارت عملی خود بیفزاید(١). در عصر حاضر محیط های تجاری مدرن به سرعت در حال تغییر بوده، و به صورتی پویا و در سطح بالایی در حال رقابت با دیگر سازمانهای تجاری هستند. در این راستا سازمانها برای دستیابی به اهدافشان نیازمند منابع انسانی توانمند و دارای مهارت و تخصص سطح بالا هستند. در این میان فرض بر این است که منابع انسانی عنصر حیاتی، پایدار و در حال توسعه در سازمان است . دورههای آموزش ضمن خدمت منابع انسانی را برای انعطافپذیری و هماهنگی با تغییرات و پویاییهای محیط کار آماده میکند و حتی میتواند با فراهم آوردن تخصص و دانش مورد نیاز سازمان، مزیت رقابتی برای سازمان ایجاد کند(٢). در واقع منابع انسانی توانمند و ماهر، از مهمترین عوامل توسعه ی سازمانی به شمار آمده و آموزش؛ بهترین ابزار برای توسعه ی دانش ، مهارت و نگرش منابع انسانی است (٣). به طور معمول، توانایی و مهارت کارکنان، از طریق آموزش و سرمایه گذاری در آن، حاصل میشود و همین افرادی که بواسطه ی آموزش توسعه یافته اند، موجبات پیشرفت و توسعه را در جنبه های مختلف اجتماعی و اقتصادی، برای سازمان فراهم میآورند. اگرچه میتوان برای آموزشهای سازمانی، اهداف یا ضرورتهای متنوعی را در نظر گرفت ولی بدون تردید، مهم ترین هدف آموزشهای سازمانی، تغییر در عملکرد کارکنان است به نحوی که موجب ارتقای سطح کیفی و کمی محصول یا خدمات سازمان گردد(۴). بنابراین میتوان گفت که آموزش از جمله مهمترین راههایی است که سازمانها از طریق آن میتوانند منابع انسانی خود را به سرمایه های انسانی تبدیل کنند(۵). در این راستا، هدف هرگونه آموزشی، آمادهسازی کارکنان، بهبود نگرش، مهارت و دانش آنان است تا آنها را قادر به انجام بهینه ی وظایف و کنترل مشکلات و موانع شغلی نماید(۶). بنابراین زمانی یک برنامه آموزشی میتواند ارزشمندی خود را توجیه کند که شواهد قابل اطمینان و معتبری در مورد بهبود نگرش، ارتقای مهارت و افزایش دانش ، عرضه کند(٧).

از آنجاییکه تنها راه آسیب شناسی و بررسی نقاط قوت و ضعف آموزشهای سازمانی، انجام ارزشیابی از این دورههاست (٨). میتوان گفت که تنها در صورتی اطلاعات بدست آمده از ارزشیابیها میتواند به رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت منجر شود که ارزشیابی از آموزشهای ارائه شده به صورت صحیح و با روشهای معتبر و علمی انجام گرفته باشد. همانطور که میدانیم ، هدف نهایی آموزش کارکنان ، کارایی و اثربخشی بیشتر و بهتر است . بنابراین بررسی و آگاهی از نتایج و بازده آموزش لازمۀ فرآیند آموزش است و با این کار حلقه آموزشی تکمیل می شود. درحقیقت ارزشیابی دورههای آموزشی ازیک سو، آیینه ای فراهم می آورد تا مدیران سازمان تصویری روشن تر از چگونگی کم و کیف فعالیت های آموزشی به دست آورند و از سوی دیگر، برنامه ریزان و کادر آموزشی سازمان را مجهز می کند تا نسبت به جنبه های مثبت و منفی برنامه آگاهی پیدا کنند و از این راه به اثربخش کردن برنامه ها و فعالیت های آموزشی نیروی انسانی یاری برسانند این نوع آموزشها عمدتا در سه محور اساسی توسعه دانش ، بهبود مهارتها و ایجاد یا تغییر نگرشها ارائه می – شود(٩). در واقع باید گفت که از طریق ارزشیابی فرایندها و فرآوردههای آموزش میتوان قضاوت کرد که عملکرد برنامه ی آموزشی تا چه اندازه مطلوبیت دارد و تا چه اندازه باید بهبود یابد(١٠). همچنین ، ارزشیابی صحیح و اصولی ضمن تقویت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف ، میتواند مبنایی برای بسیاری از تصمیم گیریها و برنامه ریزیهای آموزشی باشد(١١). با وجود اهمیت بالای ارزشیابی آموزشی، بررسیها نشان میدهد که این فرایند در سازمانها به صورت مدون و منسجم صورت نمیگیرد و با مسامحه با آن برخورد میشود. علت این امر نیز ممکن است تخصیص ندادن زمان و بودجه کافی، کمبود متخصصان آموزش در سازمانها و یا پیچیدگی خود فرایند ارزشیابی دانست (١٢). تردیدی نیست که برنامه های آموزشی از نظر کیفیت و چگونگی برگزاری، تفاوتهای زیادی با هم دارند اما مطالعات نشان میدهد در کشور ما ارزشیابی دورههای آموزشی اغلب به صورت ساده و در سطح اول یا حداکثر سطح دوم مدل کرک پاتریک (١٣) انجام میشود و ارزشیابی جامعی از اثربخشی دورهها بعمل نمیآید(١۴). در واقع میتوان گفت که این مشکل فقط در کشور ما مطرح نبوده و در سازمانهای اروپایی نیز مطرح است . برای مثال؛ هال و لی کاوالییر١ گزارش کردهاند که شرکت های مربوط به اتحادیه های کارگری در ارزشیابی از اثربخشی دورهها صرفا به اندازهگیری سطح ١ الگوی کرک پاتریک (واکنش ) بسنده کردهاند و سطوح بالاتر را مورد بررسی قرار ندادهاند(١۵). همچنین برسین ٢(١۶) گزارش کرده است که فقط ٣٣ درصد از شرکت ها سطح سوم(رفتار) و ١٢ درصد از آنها سطح چهارم(نتایج سازمانی) را مورد بررسی و ارزشیابی قرار دادهاند. برای تعیین نتیجه اجرای یک برنامه آموزشی لازم است عملکردهای آن مورد ارزیابی قرار گیرد، تا بتوان انحرافات احتمالی از هدفهای برنامه را کشف و تصحیح و از انجام هزینه های بیمورد جلوگیری کرد(١٧). برخی پژوهش ها در خصوص وجود نارسائیها و کمبودهایی در ارزشیابی از برنامه های آموزشی در سازمانها گزارشهایی ارائه کردهاند که از جمله آنها میتوان به مواردی چون کم توجهی … ادامه مطلب در فایل اصلی پس از خرید در دسترس است.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود تحقیق مقاله واکاوی وضعیت موجود ارزشیابی آموزشی در بانک های خصوصی کشور با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.