تحقیق چارچوب به کارگیری رویکرد داده کاوی در حوزه مدیریت منابع انسانی


در حال بارگذاری
۲۲ دی ۱۳۹۸
Word, Pdf
5974 کیلوبایت
26 صفحه
۷,۰۰۰ تومان
خرید

یک تحقیق (Research) آماده با فرمت word یعنی doc و docx همچنین فرمت pdf با عنوان چارچوب به کارگیری رویکرد داده کاوی در حوزه مدیریت منابع انسانی با قیمت ارزان در دسترس است. مشخصات نویسندگان مقاله درون فایل قید شده است.

چکیده مقاله (Article)

تصمیم گیری اثربخش و کارا در حوزه مدیریت منابع انسانی ، مزایای رقابتی مهمی برای سازمان ها در پـی دارد. علی رغم وجود داده ها و اطلاعات فراوان در سازمان ها در ارتباط با منابع انسانی متأسفانه این داده ها به شیوه ای اثربخش مورد تحلیل و استفاده قرار نمی گیرند. روش های داده کاوی ، مـی توانـد بـه عنـوان یـک رویکرد مؤثر برای پردازش داده های منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرد تا با اتکا بر آن به تصمیم گیـری پیرامون مسائل مختلف سازمانی پرداخته شود. هدف این پژوهش بررسی تحلیلی تحقیقاتی است کـه از تکنیک های مختلف داده کاوی برای تجزیه و تحلیل مسائل مرتبط با مدیریت منابع انسانی بهره برده اند؛ تـا در نتیجه بتوان چارچوبی راهبردی برای به کارگیری روش های داده کاوی در حوزه هـای مـدیریت منـابع انسانی ارائه نمود. برای این منظور، ٨٩ تحقیق مستقل و ارزشمند از منابع داخلی و خـارجی اسـتخراج و مرور شد. در نتیجه ، ابتدا حوزه های مختلف مدیریت منابع انسـانی کـه در ایـن تحقیقـات مـورد توجـه داده کاوان قرار داشته است ، مشخص گردید که از آن جمله می توان به موضـوعات اسـتخدام و گـزینش ، آموزش و توسعه ، غیبت و ترک خدمت ، مدیریت عملکرد و … اشاره نمود. سپس با عنایت بـه متـدولوژی CRISP-DM به تشریح مراحل مختلف تصمیم گیری مبتنی بر دادهکاوی در مدیریت منـابع انسـانی پرداخته و در نهایت چارچوبی مناسب برای مطالعه در این موضوع به دست آمد که راهنمایی کلان بـرای مدیران منابع انسانی است تا هوشمندانه تر از منابع اطلاعاتی درون سازمانی خود مبتنی بر اهداف استفاده نمایند. برای پژوهشگران نیز چارچوب مذکور تصویری منسجم از مطالعات پیشین را بازنمایی می کند که می تواند در تحقیقات آتی در عمل بررسی و صحه گذاری شود.

واژگان کلیدی: داده کاوی ، کشف دانش ، تصمیم گیری ، مدیریت منابع انسانی ، داده کاوی در منابع انسانی

توجه: در صورتی که به دنبال مقاله با عنوان یا محوریت خاصی می گردید ما دو راهکار داریم! ابتدا در سایت جستجو کنید شاید بین هزاران تحقیق منتشر شده در سایت کولداکس (cooldocx) مقاله مورد نظر شما یافت شد. سپس، اگر موفق به یافتن تحقیق خود نشدید بر روی سفارش آنلاین کلیک کنید و درخواست خود را مطرح کنید تا به شما کمک کنیم.

مقدمه مقاله

در سال های اخیر، روش های داده کاوی ، در زمینه های مختلف مدیریتی از جمله مدیریت بازاریـابی (٢٠٠٩ ,.Ngai et al)، مـدیریت مـالی (٢٠١١ ,.Ngai et al)، مـدیریت تولیـد (٢٠٠٩ ,.Choudhary et al) و … نقش انکارناپذیر خود در بهبود تصـمیم گیـری را نمایـان ساخته است . در همین راستا، در چنـد دهـه اخیـر، تحقیقـاتی ( ,Piazza &Strohmeier ٢٠١٣) مبتنی بر رویکرد داده کاوی در زمینه مدیریت منابع انسانی صورت گرفتـه اسـت. با وجود این که تعداد این پژوهش ها در مقایسه با تحقیقات انجام شده در سایر حوزه های مدیریتی بسیار محدود می باشد اما به وضوح پرده از این حقیقت برداشته است که روش – های داده کاوی می تواند در این زمینه مدیریتی نیز تأثیرگذار باشد. در فضای کسب وکار امروز و رقابت خونینی که در ایـن اقیـانوس قرمـز جریـان دارد، داده های فراوانی که در حوزه های مختلف سازمانی ، به خصوص در حوزه مـدیریت منـابع انسانی ، تولید می شوند، به مثابه قطعات طلایی هستند که از لجن های حاصل از فـرآوری مس به دست می آیند. گذشته از اهمیت و ارزش این داده ها، توجه به پردازش و فـرآوری آن ها به منظـور کشـف دانـش و اسـتخراج قواعـد و قـوانین آن هـا از اهمیـت دوچنـدان برخوردار می باشد (خائف الهی و همکاران ، ١٣٨۶). با توجه به بانک داده های فراوانی کـه در سازمان ها وجود دارد به ویژه آن هایی کـه در ارتبـاط بـا منـابع انسـانی و دربردارنـده اطلاعات شخصی ، شغلی و سازمانی کارمندان هستند، می توان ضـمن اسـتفاده از روش – های مختلف داده کاوی به عنوان یکی از ابزارهای فناوری اطلاعات ، به مسائل مدیریتی در حوزه های مختلف مدیریت منابع انسانی پرداخته و با کشف الگوهای پنهان و اعلام آن به مدیران ، آن ها را در تصمیم گیری در مورد مسائل مختلف سازمانی راهنمایی نمود (آذر و همکاران ، ١٣٨٩). هدف این پژوهش بررسی تحلیلی تحقیقاتی است که تکنیک های مختلف داده کـاوی را برای تجزیه وتحلیل مسائل مرتبط با مدیریت منابع انسانی به کار گرفته اند تا در نتیجه بتوان یک چارچوب راهبردی به منظور به کارگیری روش هـای داده کـاوی در حـوزه هـای مدیریت منابع انسانی ارائه نمود. به همین منظور در این پژوهش ابتدا با در نظر گـرفتن این معیار که محقق ، به صورت مشخص ، یک یا چند تکنیک داده کـاوی را بـرای تحلیـل داده های منابع انسانی به کار گرفته باشد، به ارزیابی و انتخاب تحقیقـات مـرتبط بـا ایـن زمینه پرداخته شد. سپس در پی مرور این پژوهش ها، حوزه خاص مدیریت منابع انسانی و روش های داده کاوی مورد استفاده در هر یک از آن ها شناسایی گردیـد. هـم چنـین بـا توجه به متدولوژی CRISP-DM١ و اطلاعـات مسـتخرج از تحقیقـات منتخـب ، مراحـل تصمیم گیری مبتنی بر داده کاوی در مدیریت منابع انسانی تشریح و در نهایت چارچوبی کلان ارائه گردید تا مطالعات آینده در این حیطه را راهبری نماید.

در صورت بروز مشکل در خرید یا دانلود مقاله تحقیق چارچوب به کارگیری رویکرد داده کاوی در حوزه مدیریت منابع انسانی با پشتیبانی #کولداکس تماس بگیرید.

توجه: فونت فایل B Nazanin است بنابر این برای نمایش صحیح متن مقاله می بایست فونت مذکور در سیستم شما وجود داشته باشد. اگر مشکلی دارید از طریق ایمیل پشتیبانی مطرح کنید.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • همه فایل های با فرمت ورد doc جهت دانلود سریع zip شده اند.