×

مقاله جنایات جنگی در حقوق بین الملل و مصادیق آن

۷,۰۰۰ تومان

تجدید نظر (قضایی) (Judicial review) و نقش آن در تشخیص اشتباهات در جهت کاهش پدیده تقلب و دستکاری در صورت های مالی شرکت های سهامی عام

۷,۰۰۰ تومان

تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ الی ۱۳۷۶ و راهکارهای بهبود آن

۷,۰۰۰ تومان

تحقیق نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات اجرایی

۷,۰۰۰ تومان