مقاله بررسی رابطه بین ویژگی های مدیر عامل و مالکیت شرکت با حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری

۷,۰۰۰ تومان