×

مقاله بررسی حقوقی مندرجات قرارداد نمایندگی خدمات پس از فروش در حقوق ایران

۷,۰۰۰ تومان

مقاله معرفی ویژگی های شروط غیر منصفانه بودن در قراردادها

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی داوری پذیری اختلافات راجع به اموال عمومی و دولتی در ایران

۷,۰۰۰ تومان

مقاله مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران

۷,۰۰۰ تومان

مقاله مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری

۷,۰۰۰ تومان

مقاله مسئولیت مدنی پزشک

۷,۰۰۰ تومان