×

فرامطالعه ای بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها در پژوهش های بازاریابی : روندها و سازه های مرتبط

۷,۰۰۰ تومان

مقاله تاثیر ویژگی های شخصیتی و سرمایه های اجتماعی مدیران عامل کارگزاری های بورس، بر عملکرد بنگاه ها

۷,۰۰۰ تومان

مقاله شناسایی عمده ترین سوگیری های سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران با استفاده از روش فراتحلیل

۷,۰۰۰ تومان

تحقیق بررسی رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی در حسابداران

۷,۰۰۰ تومان

حسابداری مدیریت در دنیای مدرنیته

۷,۰۰۰ تومان

بررسی تأثیر ماه های مذهبی بر بورس اوراق بهادار تهران

۷,۰۰۰ تومان