ارزیابی و پتانسیل سنجی اراضی استان خوزستان با استفاده از مدل میانگین هندسی باکلی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

۷,۰۰۰ تومان