×

مقاله ارائه مدلی برای تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی در محیط های کاری

۳,۰۰۰ تومان

شناسایی مدل شکاف عملکرد در سازمان تامین اجتماعی ایران به منظور تغییر رویکرد در آموزش های مرسوم

۳,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی و اولویت بندی مولفه های موثر بر توسعه مهارت های نوآوری و کارآفرینی در نظام های آموزشی ضمن خدمت کارکنان

۳,۰۰۰ تومان

مقاله آموزش و توسعه رهبری تحول گرا و نقش آن در اعتمادپذیری مدیران و ادراک عدالت کارکنان

۳,۰۰۰ تومان

مقاله طراحی الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی

۳,۰۰۰ تومان

مقاله تبیین الگوی تدوین برنامه توسعه فردی مدیران منابع انسانی در صنعت بانکداری

۳,۰۰۰ تومان

مقاله واکاوی عوامل فردی موثر در انتقال یادگیری کارکنان شهرداری تهران

۳,۰۰۰ تومان

بررسی نقش و اهمیت مدیران ارشد دانش در توسعه مدیریت دانش از دیدگاه اعضای هیات علمی

۳,۰۰۰ تومان

مقاله ابعاد و مولفه های آموزش بر اساس تفکر ناب در سازمان تامین اجتماعی

۳,۰۰۰ تومان

مقاله آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان یک رشته دانشگاهی: تجربیات گذشته و چشم اندازهای آینده

۳,۰۰۰ تومان