×

مبانی نظری عملکرد مدیریت شهری، رضایت شهروندان و مشارکت آنان در امور شهری، کیفیت فضای شهری

۲۰,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی بعضی از فرآورده های خرما به عنوان محصولی فرا سودمند

۷,۰۰۰ تومان

مقاله ارزیابی سلامت سازمانی و مولفه های آن بر اساس مدل تامپسون در بانک انصار زاهدان

۷,۰۰۰ تومان

تحلیل نظام مدیریت شهری در ایران با بهره گیری از قوانین مورد عمل و چشم انداز آتی مطالعه موردی کلانشهر تهران

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی افزایش کارایی سیستم اتوبوسرانی شهری با تاکید بر کارایی حمل و نقل عمومی کلانشهر تهران

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی رابطه بین مدیریت دانش و پیاده سازی سیستم تولید ناب مطالعه موردی شرکت تولیدی هفت الماس قزوین

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک و مشروعیت سازمانی بر عملکرد مدیریت سبز در شرکت های منطقه آزاد تجاری ارس

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران و انگیزش کاری کارکنان پایور رسمی پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان پایور رسمی پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر

۷,۰۰۰ تومان

مقاله نقش اقدامات ترفیع در انتخاب مقاصد گردشگری استان بوشهر

۷,۰۰۰ تومان