×

مقاله بررسی بعضی از فرآورده های خرما به عنوان محصولی فرا سودمند

۷,۰۰۰ تومان

مقاله ارزیابی سلامت سازمانی و مولفه های آن بر اساس مدل تامپسون در بانک انصار زاهدان

۷,۰۰۰ تومان

تحلیل نظام مدیریت شهری در ایران با بهره گیری از قوانین مورد عمل و چشم انداز آتی مطالعه موردی کلانشهر تهران

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی افزایش کارایی سیستم اتوبوسرانی شهری با تاکید بر کارایی حمل و نقل عمومی کلانشهر تهران

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی رابطه بین مدیریت دانش و پیاده سازی سیستم تولید ناب مطالعه موردی شرکت تولیدی هفت الماس قزوین

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک و مشروعیت سازمانی بر عملکرد مدیریت سبز در شرکت های منطقه آزاد تجاری ارس

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران و انگیزش کاری کارکنان پایور رسمی پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان پایور رسمی پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر

۷,۰۰۰ تومان

مقاله نقش اقدامات ترفیع در انتخاب مقاصد گردشگری استان بوشهر

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی رابطه بین ابعاد تاب آوری و کارایی کارکنان بیمارستان شهدای خلیج فارس شهرستان بوشهر

۷,۰۰۰ تومان