×

مطالعه رابطه الگوی ساختاری اتحادهای استراتژیک با عملکرد اتحاد رویکردی فراترکیب

۳,۰۰۰ تومان

مقاله چارچوبی برای راهبرد نظام مند نوآوری

۳,۰۰۰ تومان