×

مطالعه رابطه الگوی ساختاری اتحادهای استراتژیک با عملکرد اتحاد رویکردی فراترکیب

۷,۰۰۰ تومان

مقاله چارچوبی برای راهبرد نظام مند نوآوری

۷,۰۰۰ تومان