×

مقاله بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران و انگیزش کاری کارکنان پایور رسمی پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان پایور رسمی پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی رابطه بین ابعاد تاب آوری و کارایی کارکنان بیمارستان شهدای خلیج فارس شهرستان بوشهر

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی تاثیر رضایت شغلی و میزان کیفیت زندگی کاری بر بهره وری کارکنان آموزش و پرورش شهرستان دشتی

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی تاثیر مدیریت زمان بر پیشبرد طرح تعالی کیفیت بخشی در سطح مدارس متوسطه دوم شهرستان زاهدان

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی تاثیر رویکردهای مدیریت آموزش الکترونیک در ارتقاء مدیریت آموزشی مطالعه ای در آموزش و پرورش شهرستان نیکشهر

۷,۰۰۰ تومان

مقاله ارائه مدلی برای تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی در محیط های کاری

۷,۰۰۰ تومان

شناسایی مدل شکاف عملکرد در سازمان تامین اجتماعی ایران به منظور تغییر رویکرد در آموزش های مرسوم

۷,۰۰۰ تومان

مقاله واکاوی عوامل فردی موثر در انتقال یادگیری کارکنان شهرداری تهران

۷,۰۰۰ تومان

بررسی نقش و اهمیت مدیران ارشد دانش در توسعه مدیریت دانش از دیدگاه اعضای هیات علمی

۷,۰۰۰ تومان