×

مقاله نقش اقدامات ترفیع در انتخاب مقاصد گردشگری استان بوشهر

۷,۰۰۰ تومان

مقاله تاثیر بازاریابی رابطه‌مند بر رضایت مشتری در بازار خدمات مالی با تبیین نقش میانجی کیفیت خدمات مطالعه موردی: بانک قوامین شهرستان شیراز

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی و اولویت بندی مولفه های موثر بر توسعه مهارت های نوآوری و کارآفرینی در نظام های آموزشی ضمن خدمت کارکنان

۷,۰۰۰ تومان