×

مقاله بررسی تاثیر شهرت برند، احساسات و اعتماد به برند بر رضایت و وفاداری مشتریان هتل‌های منتخب استان یزد

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی تأثیر شواهد و آوازه برند ایران خودرو بر رضایت مشتریان از برند ایران خودرو

۷,۰۰۰ تومان

مقاله استراتژی رقابتی و مدل نیروهای رقابتی پورتر

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی تاثیر ارزش از نگاه مشتری بر ارزش چرخه عمر مشتری مورد مطالعه: شعب بانک سپه استان یزد

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر سود عملکرد و عملکرد رابطه ای بر مبنای مشتریان شعب بانک ملت شهرستان یزد

۷,۰۰۰ تومان

مقاله ارائه مدلی نوین جهت بررسی روابط حمایت از نوآوری، هنجارهای نوآوری بر عملکرد سازمان

۷,۰۰۰ تومان

فرامطالعه ای بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها در پژوهش های بازاریابی : روندها و سازه های مرتبط

۷,۰۰۰ تومان

رغبت مشتریان به مسابقات اینستاگرامی : مفهوم سازی و توسعه ابزار اندازه گیری

۷,۰۰۰ تومان

تاثیر امنیت اجتماعی بر تصویر ذهنی گردشگران خارجی از ایران : بررسی نقش تجربه و ارزش ها و نگرش ها

۷,۰۰۰ تومان

تحقیق واکاوی مفهوم آمیخته بازاریابی در صنعت بانکداری ایران : کاربرد تئوری داده بنیاد

۷,۰۰۰ تومان