×

مقاله آموزش و توسعه رهبری تحول گرا و نقش آن در اعتمادپذیری مدیران و ادراک عدالت کارکنان

۳,۰۰۰ تومان

تحقیق طراحی مدل مدیریت استعدادها در صنعت بانکداری

۳,۰۰۰ تومان

تحقیق آسیب شناسی فرهنگ سازمانی در بخش دولتی ایران

۳,۰۰۰ تومان

تحقیق طراحی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر ارزش های سازمانی

۳,۰۰۰ تومان

طراحی و تبیین مدل جمع سپاری مالی الکترونیکی در حمایت های اجتماعی

۳,۰۰۰ تومان

تحقیق ارائه الگویی برای شفافیت بودجه در ایران

۳,۰۰۰ تومان

الگوی استفاده از اینترنت توسط کارکنان سازمان های دولتی

۳,۰۰۰ تومان

نقش آزادی عمل اداری بوروکرات ها در تمایل به اجرای خط مشی های عمومی

۳,۰۰۰ تومان

ریشه های فساد اداری در سازمان های دولتی ایران

۳,۰۰۰ تومان

بازتاب رهبری خدمتگزار در سازمان های مردم نهاد: نقش تعدیل گر اخلاق کار اسلامی

۳,۰۰۰ تومان