×

مقاله طراحی الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی

۷,۰۰۰ تومان

مقاله تبیین الگوی تدوین برنامه توسعه فردی مدیران منابع انسانی در صنعت بانکداری

۷,۰۰۰ تومان

مقاله آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان یک رشته دانشگاهی: تجربیات گذشته و چشم اندازهای آینده

۷,۰۰۰ تومان

طراحی الگوی تدوین استراتژی های توسعه منابع انسانی بانک های خصوصی کشور

۷,۰۰۰ تومان

مرور جامع ادبیات نظریه پردازی توسعه منابع انسانی : جریانهای فکری و آموخته های کاربردی

۷,۰۰۰ تومان

تحقیق چارچوب به کارگیری رویکرد داده کاوی در حوزه مدیریت منابع انسانی

۷,۰۰۰ تومان

تبیین ابعاد توسعه مدیران منابع انسانی نظام بانکی مبتنی بر شایستگی: کاربرد تحلیل تم

۷,۰۰۰ تومان

رابطه جذابیت برند کارفرما و گرایش به مهاجرت : مطالعه نقش تعدیل گر امکان مهاجرت

۷,۰۰۰ تومان