×

مقاله طراحی الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی

۳,۰۰۰ تومان

مقاله تبیین الگوی تدوین برنامه توسعه فردی مدیران منابع انسانی در صنعت بانکداری

۳,۰۰۰ تومان

مقاله آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان یک رشته دانشگاهی: تجربیات گذشته و چشم اندازهای آینده

۳,۰۰۰ تومان

طراحی الگوی تدوین استراتژی های توسعه منابع انسانی بانک های خصوصی کشور

۳,۰۰۰ تومان

مرور جامع ادبیات نظریه پردازی توسعه منابع انسانی : جریانهای فکری و آموخته های کاربردی

۳,۰۰۰ تومان

تحقیق چارچوب به کارگیری رویکرد داده کاوی در حوزه مدیریت منابع انسانی

۳,۰۰۰ تومان

تبیین ابعاد توسعه مدیران منابع انسانی نظام بانکی مبتنی بر شایستگی: کاربرد تحلیل تم

۳,۰۰۰ تومان

رابطه جذابیت برند کارفرما و گرایش به مهاجرت : مطالعه نقش تعدیل گر امکان مهاجرت

۳,۰۰۰ تومان