×

فرامطالعه ای بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها در پژوهش های بازاریابی : روندها و سازه های مرتبط

۳,۰۰۰ تومان

رغبت مشتریان به مسابقات اینستاگرامی : مفهوم سازی و توسعه ابزار اندازه گیری

۳,۰۰۰ تومان

تحقیق واکاوی مفهوم آمیخته بازاریابی در صنعت بانکداری ایران : کاربرد تئوری داده بنیاد

۳,۰۰۰ تومان

طراحی مدل بازاریابی کارآفرینانه با استفاده از روش فرا ترکیب و دلفی

۳,۰۰۰ تومان

تاثیر عدالت و فرهنگ مالیاتی بر تمکین مالیاتی با در نظر گرفتن نقش نگرش مودیان – در نظام اداری ایران

۳,۰۰۰ تومان

مروری تحلیلی و نظام مند بر نظریه های مربوط به راهبرد همرقابتی به عنوان تعارضی در ادبیات مدیریت راهبردی

۳,۰۰۰ تومان

تاثیر سناریوهای محیطی بر عملکرد سیستم پویای بازاریابی : مطالعه کارگزاری های بورس و اوراق بهادار استان فارس

۳,۰۰۰ تومان

نگاشت شبکه ادراکی بانک خاورمیانه با استفاده از نقشه مفهومی برند

۳,۰۰۰ تومان

رابطه جذابیت برند کارفرما و گرایش به مهاجرت : مطالعه نقش تعدیل گر امکان مهاجرت

۳,۰۰۰ تومان

بررسی هزینه های از دست دادن مشتری و اعتبار سازمان در بازار با رویکردی بر شرکت های خدمات تلفن همراه

۳,۰۰۰ تومان