×

مقاله بررسی میزان های مختلف اسید سیتریک مونو هیدرات برای کنترل کپک در محصول آبنبات

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی رفتار ذوبی چربی های اینتر استریفیه شده ی آنزیمی بر اساس تحلیل های آماری محتوای چربی جامد

۷,۰۰۰ تومان

مقاله اثرات بره موم و زمان انبارداری بر برخی خصوصیات کیفی آریل های انار رقم ملس پوست زرد با غملک خوزستان

۷,۰۰۰ تومان

مقاله مدلسازی ریاضی سینتیک خشک کردن ترب کوهی

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی اثر تعدیل شیمیایی ایجاد اتصال عرضی با فسفوریل کلراید بر خصوصیات فیزیک و شیمیایی نشاسته جو

۷,۰۰۰ تومان

مقاله اثر غلظت های مختلف عصاره مالت به دست آمده از جو ارقام بومی فصیح و ریحان بر زنده مانی میکرو ارگانیسم های ماء الشعیر پروبیوتیک شده

۷,۰۰۰ تومان

مقاله پایدار سازی حالت ابری آب پرتقال حاوی پالپ با استفاده از صمغ فارسی

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بایدها و نباید های آلرژی به محصولات دریایی

۷,۰۰۰ تومان

مقاله تولید نانولیپوزوم های حاوی زعفران و بررسی پایداری آن ها

۷,۰۰۰ تومان

مقاله تولید نانولیپوزوم های حاوی زعفران و بررسی پایداری آنها

۷,۰۰۰ تومان