×

مقاله آسیب شناسی بلوغ مدیریت دانش با رویکرد استراتژی محور

۳,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی عوامل توسعه ای اثرگذار بر استقرار نظام مدیریت کیفیت سازمانی دانشگاه ها (با تأکید بر توسعه منابع انسانی)

۳,۰۰۰ تومان

هویت حرفه ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه تبریز: مطالعه پدیدار شناختی

۳,۰۰۰ تومان

مقایسه اثربخشی و کارایی سه روش کارآموزی الکترونیکی و نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی و تجمیع کارآموزی الکترونیکی با نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی با یکدیگر بر بهبود عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان شرکت بیمه دی)

۳,۰۰۰ تومان