×

مقاله سنتیک خشک کردن چیلی نوعی فلفل طی خشک کردن در خشک کن با بستر سیال

۳,۰۰۰ تومان

مقاله تهیه نان بدون گلوتن با استفاده از سیستم ذرات پروتئین آب پنیر بافت داده شده در اندازه مزوسکوپیک

۳,۰۰۰ تومان

مقاله تأثیر اینولین روی تجزیه نشاسته و خصوصیات بافتی ماکارونی غنی شده با اینولین

۳,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی چگونگی تولید نایسین و عملکرد آن بر محصولات غذایی

۳,۰۰۰ تومان

مقاله تعیین شرایط بهینه استخراج موسیلاژ دانه به کمک طرح مرکب مرکزی و ارزیابی برخی خصوصیات عملکردی آن

۳,۰۰۰ تومان

مقاله نقش اسید لاکتیک باکتری ها در طعم پنیر

۳,۰۰۰ تومان

مقاله ارزیابی اثر فاکتور های مختلف بر فعالیت آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده ی سویا

۳,۰۰۰ تومان

مقاله کارایی اثر تهیه ی نان با استفاده از خمیرترش بر روی تخریب زیرالنون

۳,۰۰۰ تومان

مقاله اثر فرایند تهیه نان با استفاده مخمر خشک فوری بر روی تغییرات سطوح زیرالنون

۳,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی تاثیر استویا و ایزومالت به عنوان جایگزین شکر بر خواص کیفی و حسی آبنبات میوه ای

۳,۰۰۰ تومان