×

مقاله مروری بر فاکتور های تأثیر گذار بر سینتیک انتقال جرم طی فرآیند آبگیری اسمزی

۳,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی اثر دما و غلظت محلول اسمزی بر روی کارایی فرآیند طی آبگیری اسمزی بادمجان

۳,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی اثر دما و غلظت محلول اسمزی بر روی محتوی ماده خشک طی آبگیری اسمزی بادمجان

۳,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی اثر دما و غلظت محلول اسمزی بر روی قابلیت جذب مجدد آب طی آبگیری اسمزی بادمجان

۳,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی اثر نوع شیر بر ویژگی های پنیر سنتی شیراز

۳,۰۰۰ تومان

مقاله اثر آرد ترتیکاله و کتیرا بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی کیک روغنی

۳,۰۰۰ تومان

مقاله ارزیابی تاثیرات ضد باکتریایی عصاره آبی گل گاو زبان روی پاتوژن

۳,۰۰۰ تومان

مقاله تاثیر روش های استخراج روی ترکیبات فنلی کل و فعالیت آنتی اکسیدانی برگ گردوی Juglans regia L. منطقه دماوند

۳,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی تاثیر دمای بخار بر روی ویژگی های نان در فرآیند حرارتی پخت

۳,۰۰۰ تومان

مقاله اثر پوشش خوراکی ایزوله پروتئین سویا بر تغییرات اندیس پراکسید بادام زمینی طی نگهداری

۳,۰۰۰ تومان