×

مقاله بررسی اثر درجه حرارت خشک کردن و دبی هوای ورودی بر مدت زمان خشک کردن شلتوک در خشک کن بستر سیال

۷,۰۰۰ تومان

مقاله اثر فرایند تهیه نان با استفاده مخمر خشک فوری بر روی تغییرات سطوح زیرالنون

۷,۰۰۰ تومان

مقاله اثر مدت زمان نگهداری به صورت منجمد بر روند تغییر کیفیت گوشت چرخ شده کیلکای آنچوی Clupeonella engrauliformis حاوی محافظ سرمایی

۷,۰۰۰ تومان