×

مقاله امکان سنجی استفاده از ضایعات معدنی کارخانجات تولید قند آهک هیدراته به عنوان فیلر جهت افزایش مقاومت در برابر شیارشدگی و بهبود تأثیرات نامطلوب رطوبت و یخبندان در مخلوط های آسفالتی گرم

۷,۰۰۰ تومان

سطح بندی ، برنامه ریزی و ارزیابی فضاهای گردشگری با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی GIS. نمونه موردی (شهرستان بویراحمد)

۷,۰۰۰ تومان

مقاله ارائه مدل منطقه ای برای برآورد رسوب در حوضه های آبریز

۷,۰۰۰ تومان

مقاله ارزیابی پتانسیل رسوب دهی استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از سنجش از دور و مدل ICONA

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر مناطق باستانی با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

۷,۰۰۰ تومان