×

مقاله تاثیر آنتی اکسیدانی عصاره شوید Anethum graveolens بر زمان ماندگاری برگرماهی فیتوفاگ طی نگهداری در سردخانه

۳,۰۰۰ تومان

مقاله تاثیر پوشش خوراکی کیتوزان بر خصوصیات میکروبی فیله ماهی کپور نقره ای Hypophthalmichthys molitrix طی نگهداری در یخچال

۳,۰۰۰ تومان

مقاله تاثیر پوشش خوراکی ژلاتین بر خصوصیات حسی فیله کپور نقره ای Hypophthalmichthys molitrix طی نگهداری در یخچال

۳,۰۰۰ تومان

مقاله تاثیر آنتی اکسیدانی پوشش خوراکی آلژینات سدیم حاوی ویتامین C روی فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss طی نگهداری در یخچال

۳,۰۰۰ تومان

مقاله تاثیر پوشش خوراکی آلژینات سدیم روی خصوصیات میکروبی فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss طی نگهداری در یخچال

۳,۰۰۰ تومان

مقاله اثر محلول های نمک شکر بر خصوصیات کیفی در فیش فینگر تهیه شده از ماهی کپور نقره ای Hypophthalmichthys molitrix طی ۹ روز نگهداری در یخچال

۳,۰۰۰ تومان

مقاله اثر محلول های نمک شکر بر خصوصیات میکروبی و درصد کاهش پخت در فیش فینگر تهیه شده از ماهی کپور نقره ای Hypophthalmichthys molitrix طی ۹ روز نگهداری در یخچال

۳,۰۰۰ تومان

مقاله استفاده از محلول کیتوزان جهت ثبات کیفی گوشت چرخ شده ماهی کفشک در خلال نگهداری در یخچال

۳,۰۰۰ تومان