×

مبانی نظری سبک‌های عشق ورزی و رضایت از زندگی زناشویی و افراد زود ازدواج و دیر ازدواج

۲۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی و ارزش شرکت

۲۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری ماساژ و رهاسازی بافت مایوفاشیال و درد و دامنه حرکت و ناتوانی افراد مبتلا به کمر درد مزمن

۲۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری رهبری فراگیر و رفتار نوآورانه کارمندان و حمایت سازمانی ادراک‌شده

۲۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری ذهن آگاهی و تعلل ورزی تصمیم گیری و نارسایی شناختی

۲۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری شبکه اجتماعی اینستاگرام و مصرف گرایی زنان و سواد رسانه ای

۲۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری سرمایه انسانی و عملکرد صادرات و ظرفیت جذب دانش

۲۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری رهبری تحول آفرین و عملکرد نوآورانه توانمندسازی کارکنان

۳۰,۰۰۰ تومان