×

مقاله بررسی و مقایسه کارکنان آموزش دیده و کارکنان آموزش ندیده از نظر رضایت شغلی تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در شرکت سیمان هگمتان

۳,۰۰۰ تومان

مقاله شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر بهبود کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بانک صادرات ایران

۳,۰۰۰ تومان

مقاله مطالعه چابک سازی کارکنان و ارتباط آن با مولفه های یادگیری سازمانی

۳,۰۰۰ تومان

مقاله مطالعه عملکرد کارکنان و تحلیل ارتباط آن با به کارگیری فناوری اطلاعات در بانک ملی شهرستان زابل

۳,۰۰۰ تومان

مقاله سنجش میزان ادراک کارکنان از سیاست های سازمانی با رویکرد تئوری مجموعه های راف مطالعه موردی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سیرجان

۳,۰۰۰ تومان

مقاله تبیین پیش بینی بحران های مالی با تاکید بر شبکه های عصبی مصنوعی و نروفازی

۳,۰۰۰ تومان

مقاله مهندسی مناسبات انسانی و مدیریت سیاسی در قرآن و آموزههای نهج البلاغه

۳,۰۰۰ تومان

مقاله تاثیر شش هفته تمرینات جسمانی منتخب بر تعادل و کنترل قامت کودکان مبتلا به MMC

۳,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی روش‌های پرورش خلاقیت در کارگاه نقاشی کودکان، از طریق تکنیک های تصویرسازی

۳,۰۰۰ تومان

مقاله مقاومت اقتصادی ضرورت اقتصاد مقاومتی

۳,۰۰۰ تومان