×

مقاله بررسی اثرات کیفیت خدمات بر رضایت مندی مشتریان بیمه ایران در زابل

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ و جو سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی زابل

۷,۰۰۰ تومان

مقاله سنجش مولفه های جو سازمانی و تحلیل ارتباط آن با تسهیم دانش در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی نقش مولفه های مدیریت دانش در بهبود بالندگی سازمان مطالعه شرکت برق شهرستان زابل

۷,۰۰۰ تومان