×

مقاله مدیریت جهادی در آموزش عالی ایران موانع؛چالش ها؛راهکارها

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی بهره وری سازمان و نقش برون سپاری خدمات بر بهبود آن مطالعه ای در شهرداری زابل

۷,۰۰۰ تومان

مقاله تحلیل پیشران های موثر بر وفاداری مشتریان بانکداری الکترونیکی مطالعه ای در بانک ملی شهر زابل

۷,۰۰۰ تومان

مقاله مطالعه توانمندسازی کارکنان و نقش بهره وری بر بهبود آن در سازمان بهزیستی استان سیستان و بلوچستان

۷,۰۰۰ تومان

مقاله تحلیل ارتباط بین مولفه های شخصیتی با اشتیاق شغلی کارکنان فرمانداری شهر زابل

۷,۰۰۰ تومان

مقاله تحلیل ارتباط بین هوش عاطفی و سلامت روان معلمان دوره ابتدایی در مدارس شهر زابل

۷,۰۰۰ تومان

مقاله تحلیل و رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت استعداد در سازمان های دولتی شهر زابل

۷,۰۰۰ تومان

مقاله ارائه مدلی نوین جهت بررسی تاثیر تعلق خاطر شغلی بر عملکرد سازمانی

۷,۰۰۰ تومان

مقاله تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت، اقدام به مشارکت مشتریان و عوامل انگیزشی مشارکت بر وفاداری مشتریان

۷,۰۰۰ تومان

مقاله انتخاب بهترین تامین کننده در شبکه زنجیره تامین

۷,۰۰۰ تومان