×

نقش و جایگاه موتورسیکلت در حمل و نقل شهر تهران

۷,۰۰۰ تومان

سیاست بین الملل بعد از خیزش های مردمی در خاورمیانه

۷,۰۰۰ تومان

مقاله دیپلماسی فرهنگی ایران و افغانستان

۷,۰۰۰ تومان

مقاله رابطه سرمایه و اقتصاد سیاسی بین الملل بعد از دهه ٩٠ چگونه شکل گرفت و به کدام مسیر هدایت می شود

۷,۰۰۰ تومان

تدوین مدل راهبردی درآمدهای نوین پایدار برای شهرداری ها

۷,۰۰۰ تومان

بررسی نقش دیپلماسی مجازی جمهوری اسلامی ایران در روابط بین الملل

۷,۰۰۰ تومان

برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران

۷,۰۰۰ تومان

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

۷,۰۰۰ تومان

بررسی منابع تنش زا سیاسی امنیتی در روابط ایران و افغانستان

۷,۰۰۰ تومان

بررسی عوامل موثر بر رفتار مشتریان در سرمایه گذاری کلان در بانک

۷,۰۰۰ تومان