×

مقاله شبیه سازی فرایند تولید پروتئین تک یاخته قارچ آسپرژیلوس نایجر در کشت غوطه ور ناپیوسته با دو مدل سینتیکی و رهالست و کونتویس

۷,۰۰۰ تومان

مقاله مقایسه دو سویه لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس لاکتیس در تولید اسید لاکتیک در شرایط یکسان با استفاده از سوبسترای آب پنیر در کشت غوطه ور ناپیوسته

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بهینه سازی محیط کشت غیر پیوسته جهت افزایش راندمان تولید بیولوژیکی اسید لاکتیک توسط لاکتوباسیلوس کازئی با استفاده از روش آماری تاگوچی

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی برازش سینتیک رشد لاکتوباسیلوس کازئی با معادله سینتیکی مونود در کشت غوطه ور ناپیوسته تولید اسید لاکتیک و تعیین بیشینه شدت رشد ویژه باکتری

۷,۰۰۰ تومان

مقاله تعیین یک فرمولاسیون آنتی باکتریال ترکیبی بهینه از اسانس های استخراج شده از سه گونه گیاهی درمنه جارو آقطی و باریجه

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بهینه سازی فرایند تولید اسید سیتریک از تفاله سیب با استفاده از قارچ آسپرژیلوس نایجر در تخمیر حالت جامد و روش آماری طرح های عامل

۷,۰۰۰ تومان