×

مقاله تحلیل ارتباط بین تکنیک های مهندسی ارزش و عوامل توانمندسازی صنایع کوچک و متوسط استان سیستان و بلوچستان

۷,۰۰۰ تومان

مقاله ارائه مدل مکان یابی مسیریابی با رویکرد چندگانه کمینه ساز هزینه شبکه زنجیره تامین و زمان سفر با ساختار مقایسه ای روش های حل NSGA-II و ICA

۷,۰۰۰ تومان

طراحی مدل ارزیابی میزان رضایت کارکنان از سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (LMS)

۷,۰۰۰ تومان