×

مقاله بررسی و تعیین برخی خواص مهندسی مکانیکی و اصطکاکی بذر خیار

۷,۰۰۰ تومان

مقاله شبیه سازی کوفتگی شلغم اصفهانی به کمک نرم افزار ANSYS

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی دمای لهیدگی سطح سیب با استفاده از تکنیک گرمانگاری در سه ناحیه سیب

۷,۰۰۰ تومان