مقاله بررسی دمای لهیدگی سطح سیب با استفاده از تکنیک گرمانگاری در سه ناحیه سیب

۳,۰۰۰ تومان