×

مقاله بررسی تاثیر استفاده از منعکس کننده و هواکش در خشک شدن لایه نازک هلو با استفاده از خشک کن خورشیدی مجهز به سامانه گردش هوای باز

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی سینتیک خشک شدن خرما رقم مضافتی با استفاده از خشک‌ کن کابینتی خورشیدی

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی دمای لهیدگی سطح سیب با استفاده از تکنیک گرمانگاری در سه ناحیه سیب

۷,۰۰۰ تومان

مقاله بررسی سینتیک خشک کردن و ضریب انتشار رطوبت موثر گوجه فرنگی در آون مایکروویو

۷,۰۰۰ تومان

مقاله روش جدید ساخت توابع لیاپانوف از ترکیب خطی توابع پایه برای تحلیل پایداری سیستمهای دینامیکی غیرخطی همگن

۷,۰۰۰ تومان

اثر هندسه سطح مقطع قطعه کار در دما و خواص منطقه جوش آلیاژ آلومینیوم در جوشکاری اصطکاکی دورانی

۷,۰۰۰ تومان