مقاله بررسی تاثیر تکنولوژی و محیط بر تمایل شرکت ها به پذیرش بازاریابی تلفن همراه

۷,۰۰۰ تومان