کاروانسراهای ایران از لحاظ ساخت و اجرا

۷,۰۰۰ تومان